🔴(WGPXL Trực Tiếp) Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 11/09/2022 | Tuần XXIV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


Name
🔴(WGPXL Trực Tiếp) Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 11/09/2022 | Tuần XXIV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
Category
Duration
00:00:59
View
12
#Hashtag
Description
🔴(WGPXL Trực Tiếp) Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 11/09/2022 | Tuần XXIV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

🔴(WGPXL Trực Tiếp) Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 11/09/2022 | Tuần XXIV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC