Ông Ngô Kỷ đối luận luật sư Nguyễn Văn Đài: Những điều cần phải nói!


Name
Ông Ngô Kỷ đối luận luật sư Nguyễn Văn Đài: Những điều cần phải nói!
Category
Duration
00:00:01
View
12
#Hashtag
Description
Ông Ngô Kỷ đối luận luật sư Nguyễn Văn Đài: Những điều cần phải nói!

Ông Ngô Kỷ đối luận luật sư Nguyễn Văn Đài: Những điều cần phải nói!