🔴(WGPXL Trực Tiếp) Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 18/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC


Name
🔴(WGPXL Trực Tiếp) Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 18/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
Category
Duration
00:00:01
View
4
#Hashtag
Description
🔴(WGPXL Trực Tiếp) Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 18/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

🔴(WGPXL Trực Tiếp) Thánh Lễ CHÚA NHẬT, ngày 18/09/2022 | Tuần XXV - Lúc 5h00' - GIÁO PHẬN XUÂN LỘC